Minska risken för ohälsa och kränkningar

Ett av våra största och svåraste utmaningar i samhället är de ökade sjukskrivningstalen både inom offentlig och privat sektor. I spelet om organisatorisk och social arbetsmiljö utgår vi från Arbetsmiljöverkets riktlinjer för att förebygga och hantera ohälsa, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Vårt sätt att arbeta med detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. På extremt kort tid ger spelformen ökad kunskap hos både chefer, skyddsombud, tjänstemän och medarbetare. Dessutom har vi roligt i ett annars ganska faktabaserat och känsligt ämne.

Ett praktiskt och konkret arbetsmaterial

Förutom genomgång och spel ingår ett praktiskt arbetsmaterial i form av en plansch med tillhörande PostIt-lappar för åtgärd, aktiviteter och risker, som du eller ni i arbetsgruppen formar till konkreta åtgärder på ett tydligt sätt. Helt i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Fördelar med spelet:
  • Leder till konkreta aktiviteter och åtgärder
  • Synliggör och åtgärdar risker för ohälsa
  • Gör det enkelt och roligt att arbeta efter reglerna
  • Bidrar till samarbete, dialog och delaktighet
  • Ger stöd för mål, uppföljning och dokumentation

Konceptet uppfyller Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 och ligger i linje med Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har två huvudområden:
  • Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
  • Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Föreskriften inkluderar bland annat regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Good Decision är av AFA godkänd utbildare.

Många av våra kunder ser stora positiva effekter efter genomförd utbildningsinsats.

Vi delar gärna med oss av referenser.

Share This