Ett anpassat Good Decision Game

I över 30 år har vi arbetat med organisationsutveckling och förändringsledning. I nästan lika många år har vi designat lärande till företag och myndigheter, det vill säga vi anpassar helt efter behovet och verksamhetens styrande direktiv.

Spelform för olika syften
  • Implementering av styrande direktiv, visioner och värdeord/värdegrund
  • Förankra och/eller förändra kultur och uppförandekoder
  • Analysera nuläge
  • Arbeta med medarbetarskapsfrågor
  • Arbeta med chefs- och ledarskapsfrågor
  • Implementering av organisationsförändringar
  • Tydliggöra varumärken

Syftet med spelen är att förtydliga och förmedla viktiga budskap på ett engagerande och roligt sätt. Spelen och dess innehåll är direkt förankrade i ledningen och i organisationens styrande direktiv. Saknar er organisation tydliga direktiv och styrdokument, hjälper vi gärna till att ta fram dessa.

Good Decision arbetsmetodik

Vår metodik är ett eget framtaget koncept, utgångspunkten är forskning, systematiskt arbetsmiljöarbete och egna erfarenheter. Fokus ligger inte på själva spelverktyget, det är en del i processen, utan fokus på verksamhetens styrande direktiv, en aktiv ledningsgrupp och på att skapa delaktighet i organisationen. Spelverktygen kan vara delvis digitaliserade – allt från enkla kort till komplexare spelplaner med olika delkomponenter.

Förutsättningar

Bästa förutsättningar för ett bra samtal får vi om du som kund tänkt igenom följande tre punkter:

  • Önskvärt läge och nuläge
  • Tid till förfogande ur två perspektiv. Dels projekttid och dels genomförande med all personal.
  • Kostnad

Spelet visade sig vara ett smidigt och lekfullt sätt att göra alla i organisationen delaktiga i våra styrdokument.

Andres Muld, fd GD, Energimyndigheten

Kulturförflyttning! Är det en av era kommande utmaningar?

Ring oss för ett givande samtal.

Två exempel på utmaningar

Spel som redskap för att förankra varumärke och strategi

Tillsammans med Loomis har vi arbetat med Good Decision game för att i första hand tydliggöra varumärket genom den grafiska profilen, deras värderingar och uppförande kod.
    Uppdraget omfattade alla 20.000 medarbetare i 20 länder. Resultatet av detta arbete blev så framgångsrikt och positivt att vi tillsammans med Loomis skapade ytterligare ett spel, ”Vi tillsammans”.
    Syftet med det andra spelet var att fördjupa arbetet med värdeorden och de övriga styrande direktiven. Detta arbete har stärkt Loomis varumärke vilket framgår i Loomis årsberättelse.

Ett gemensamt dokumenterat ledarskap

Hos Länsförsäkringar Jämtland har vi tillsammans med deras affärs- och gruppchefer format en gemensam bild över hur vi ser på ledarskapet. Arbetet sträckte sig över två år och omfattade bland annat konkreta redskap som vi använde i teoretiska situationer.
    I tiden mellan processträffarna formade gruppcheferna egna initiativ och förslag, där de styrande direktiven (så som kärnvärden och närhetsprinciper) användes som grund för hur de valde att agera.
    Arbetet formades slutligen till ett Good Decision game som alla medarbetare spelade och där resultatet gav insikter och förslag till åtgärder.

Share This