Förebygg kränkande särbehandling

Det är ditt ansvar som arbetsgivare och chef att kränkande särbehandling förebyggs. I mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift att gälla, som bland annat säger att det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska behandlas.

Som arbetsgivare bör du se till att sådant beteende inte uppkommer i första hand, med hjälp av förebyggande åtgärder. När det har gått för långt kan situationen vara så infekterad att den medför konsekvenser och tar långt tid att komma till rätta med. Därför är det förebyggande arbetet av högsta vikt.

Vad räknas som kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för en rad olika beteenden som inte ska accepteras på en arbetsplats, till exempel:

  • Mobbning
  • Utfrysning
  • Förolämpning och kritisering inför andra
  • Att medvetet undanhålla information som försvårar arbetet för en medarbetare
  • Trakasserier
  • Förföljelse
  • Förtal

Vikten av att förebygga kränkande särbehandling

Det är mycket viktigt att arbeta i förebyggande syfte för en så bra och trivsam arbetsmiljö som möjligt. Kränkande särbehandling drabbar i första hand individen, men får på sikt konsekvenser även för organisationen. Det bör även också tydliga rutiner för hur man utreder och sköter kränkande särbehandling i de fall det förekommer.

Eftersom alla arbetsplatser ser ut och fungerar olika är det individuellt hur riktlinjerna utformas, men huvudsaken är att den är tydlig och förståelig för både arbetsgivare och anställda.

Vad vi erbjuder?

Vi på Good Decision har i samband med den nya föreskriften utvecklat ett pedagogiskt spel i syfte att underlätta för arbetsgivare, chefer och ledare att förstå, agera och fatta rätt beslut kopplat till reglerna.förebygg kränkande särbehandling

Spelet och dess arbetsmaterial bidrar till att konkreta åtgärder skapas. Det bidrar också till ökad dialog och delaktighet bland deltagarna, två faktorer som i sig ger en bättre arbetsmiljö och som förespråkas i AFS 2015:4. Med hjälp av spelet blir det enkelt och lustfyllt att arbeta kring arbetsmiljöfrågorna.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Tveka inte att höra av dig till oss på Good Decision, så berättar vi mer om hur vi jobbar och vad vi kan göra för er.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This