+46 60 121030 hello@gooddecision.eu

Lång erfarenhet

Vi som arbetar på Good Decision har en bred kunskap i utvecklingsarbete från individnivå till att stödja större organisationer på ett internationellt plan.

Som exempel formar vi arbetssätt och projektmodeller, där rätt mängd metodik till uppgiften skapar framgång. Vi hjälper organisationer att skapa kunskap och förståelse för värdeord och uppförandekod genom att tillsammans forma spelliknande redskap som ökar engagemang och tydlighet. Med andra ord har vi modet att prova nytt och bryta i invanda tankemönster. Genom vårt sätt att arbeta frigörs positiv energi i vardagliga situationer.

 

 

Historien om Good Decision

I ett utvecklingsarbete med en ledningsgrupp på en tillverkande industri, fick Good Decisions grundare Jens Sångberg möjlighet att genomföra avstämningsmöten tillsammans med ägaren med jämna mellanrum. Under ett av dessa möten framgick det tydligt att ägaren inte var nöjd med hur både ledare och medarbetare hade agerat i några nyligen uppkomna situationer. Efter det att ägaren, i ett något frustrerat tillstånd, förklarat vad som skett och varför vem hade gjort vilket fel, frågade Jens kunden: ”Vad vill du då att dina medarbetare och chefer ska göra?”

Efter en kort betänketid svarade kunden: ”Jag vill att de ska fatta bra beslut!!”

Det vill nog alla, ta bra beslut. För att vi ska lyckas med det behöver vi förstå vad som får oss och organisationen att må bra. I en verksamhet kallas det styrande direktiv. Vårt jobb är att göra dessa synliga för alla i vardagen. I de styrande direktiven hittar vi argumenten till vad vi ska prioritera och hur vi ska agera som medarbetare och ledare.

Vi tagit fasta på detta och utvecklat ett arbetssätt där alla kommer till tals. De styrande direktiven är i centrum för alla beslut som fattas och där vi löser organisationens utmaningar. Samtidigt formas en metod, ett arbetssätt, för hur medarbetare och chefer i framtiden kan själva arbeta för att öka effektivitet och lönsamhet.

 

 

 

Share This